ANIMADOM

je v areáli bývalej danielej farmy, v katastri obce Varhaňovce. V areáli sa nachádza rybník, detské ihrisko a budova Domova na pol ceste. V obytnej budove sú vyčlenené priestory pre vzdelávanie detí - Montessori herňa.

V domove na pol ceste - ANIMADOME sú rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii (strata bývania, ekonomické ohrozenie, sociálne ohrozenie - odluka rodičov, atď.) poskytované ubytovacie služby, sociálne a psychologické poradenstvo, služby zamerané na ozdravenie prostredia rodín a takisto vzdelávacie služby pre deti. Využívaní týchto služieb sú rodiny postupne vedené k autosanácii. Autosanácia je dôležitým procesom uzdravovania a navrátenia do spoločnosti. Túto službu zabezpečujú sociálni pracovníci.

Momentálne máme ubytovaných 6 rodín, čo predstavuje terajšie maximum vzhľadom na zámer integrovať rodiny do prirodzeného prostredia a nevytvárať normu, že bývanie v domove na pol ceste je normálne.

Snažíme sa aj o osobnostný rast našich klientov v oblasti rodičovských kompetencií. Niektoré rodiny sú pod hrozbou nariadenia ústavnej starostlivosti o deti, príp. ju už majú nariadenú. Deti pochádzajúce z takýchto rodín sú označované aj ako "deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia". Z pedagogického hľadiska sú to často deti s potrebou individuálneho prístupu a potrebou alternatívnych foriem a metód vyučovania. Kvôli tomuto s deťmi pracujú špeciálni pedagógovia a zariadili sme v objekte Montessori herňu. Montessori pedagogiku sme si vybrali z toho dôvodu, že je obzvlášť vhodná pre deti so špeciálnymi potrebami, je jasná, štruktúrovaná, pre dieťa zaujímavá a tým pádom aj prirodzená.

Špeciálni pedagógovia pracujú aj s rodičmi, ktorým pomáhajú porozumieť detskému svetu a potrebám. Títo rodičia často nemajú schopnosti a znalosti ako tráviť voľný čas s deťmi hrami, počúvaním, rozprávaním ani zdravým vyžitím v prírode (na čo areál poskytuje ideálny priestor).