Montedom

Vďaka nadácii EPH sme mohli zrealizovať v roku 2017 projekt Montedom.

Realizácia projektu sa začala v auguste 2017. Podarilo sa nám zaktivizovať štyri ženy. Dve ženy-matky, ktoré doteraz nepracovali, t.č. sú po rodičovskej dovolenke a dve ženy, ktoré sú dlhodobo mimo trhu práce, pretože žili v dlhodobej kríze. Na začiatok sme im zverovali iba jednoduché úlohy a neskôr začali participovať aj na starostlivosti o drobné zvieratá. Podarilo sa nám zapojiť aj dvoch mužov, ktorí sa podieľali na drobných technických prácach v areáli objektu.

Obaja muži a jedna žena sú momentálne už zamestnaní. Táto žena sa na jar pravdepodobne osamostatní a odíde z Domova na pol ceste :)

Ďalšou z nosných aktivít projektu bola výroba montessori pomôcok – tu sa nám podarilo vytvoriť 4 nové šablóny, cez ktoré je možné vyrábať montessori pomôcky klientmi – v priebehu realizácie projektov sme získali 4 zákazky, ktoré sme aj uspokojili a postupne zavádzame systém výroby pomôcok tak, aby boli k dispozícii načas a teda, aby bolo možné hneď objednávkam vyhovieť. 

Ako podpornú aktivitu sme v rámci projektu realizovali 2 stretnutia s poľským terapeutom pre 4 klientov formou živého učenia – táto metóda v sebe zahŕňa prácu na osobnom sebarozvoji – klienti na túto ponuku reagovali veľmi pozitívne (metóda v sebe zároveň zahŕňa praktický nácvik zručností v bežnom živote, v ktorých klienti zaostávajú).
Zároveň sme v rámci projektu zrealizovali 3 komunitné aktivity v súčinnosti s obcou, na ktorých participovali aj naši klienti a tým sme začali rozvíjať aktivity sociálnej integrácie a prepájania s miestnou komunitou.
U detí momentálne testujeme nové pomôcky v rámci montessori pedagogiky – nakoľko tí, ktorí to najviac potrebujú už sú vo veku prvého stupňa ZŠ a trh v týchto pomôckach v SR nie je dostatočný – dve z detí zároveň menili školské prostredie a tak bolo potrebné sa primárne v mesiacoch september/október zamerať na adaptáciu v škole. Až následne bude možné pristupovať k rozvoju a teda následne vybrať také pomôcky, ktoré budú vyhovovať ich individuálnym potrebám.
Vyššie zmienené vnímame ako posuny v rámci našich finálnych projektových cieľov avšak v rámci projektu máme za to, že je potrebné ešte nadstavenie ďalšieho času realizácie projektových aktivít. Z toho dôvodu plánujeme pokračovanie nastavených projektových aktivít do 1. 5. 2018. Máme za to, že cieľ aj aktivity projektu sú vhodne nastavené avšak je potrebná väčšia časová dotácia na ich realizáciu.

 

Ukáž mi, ako sa to robiť má

Vďaka Tatra banke sme mohli realizovať jeden veľmi pekný projekt - Ukáž mi, ako sa to robiť má.

Pre dospelých sme zrealizovali 10 stretnutí rodičov, v rámci ktorých získavali sociálne zručnosti a cez živé učenie (reflexia a pokus o zmenu) sa snažili porozumieť svojmu správaniu, chybám ktoré v ňom robia a ktoré im spôsobujú problémy vo vzťahoch a rodinnom či inom spoločenskom fungovaní. Po 10 stretnutiach získali opakovane pozitívnu odozvu zo sociálneho prostredia a toho času si už sami pýtajú toto skupinové stretnutie.
Plánujeme v tejto práci pokračovať a to nie len cez odborných lektorov ale aj povzbudzovaním klientov v ich bežnom fungovaní.
Pre deti sme realizovali tréning psychosociálnych zručností. Tohto tréningu sa pravidelne zúčastňovalo 13 detí rozdelených do dvoch skupín - starší a mladší. Postupne si na každom stretnutí rozvíjali nové zručnosti a osvojovali spôsoby dobrého správania. Hraniciam, sebaovládaniu a empatii sme deti učili aj cez budovanie prostredia pre zvieratá, starostlivosť o ne, prácu v záhrade, pri príprave jedla či priamom pobyte v montessori herni. Aktivít s deťmi sa priebežne zúčastňovali aj rodičia, aby si osvojovali veci ktoré sa deti učili a tie následne uplatňovali aj v praxi. V tomto smere sme dostali pozitívnu odozvu aj zo škôl, ktoré deti navštevujú.
V aktivitách chceme pokračovať aj v jarných mesiacoch - prípravou záhrady, sadením plodín a rozšírením farmičky, kde sa budú učiť starať o ďalšie zvieratká a aj sami o seba.
Podpornou aktivitou, kde prišli aj iné deti bol denný farmársky tábor, ktorý sa nám podarilo zorganizovať v letných mesiacoch s veľmi pozitívnou odozvou. Nadväznou aktivitou sú aj priebežne realizované komunitné aktivity, ktorých sa zúčastňuje v týždenných intervaloch od októbra 11 detí.

Záverečné zhrnutie projektu
Ukáž mi ako sa to robiť má, je vhodný spôsob, ako pozitívnym usmerňovaním možno rozvíjať tak deti ako aj dospelých. Rodiny, ktoré sa ocitli v ohrození si zažívajú veľa negatívneho a často stratili vieru v seba, no našťastie, tá je obnoviteľná a práve kombinácia práce s deťmi aj dospelými zdravú vieru v seba povzbudí a my na tom chceme ďalej pracovať.

Vianočný príbeh

Prostredníctvom našej členky sme chceli splniť Samkov sen. Vďaka podpore hlasujúcich a Nadácii Orange sa nám to podarilo!

Samko rád varí a pečie. Jeho snom bolo pripraviť pre svojich kamarátov a rodinu štedrovečerný večer so všetkým, čo k tomu patrí. S pomocou kamarátov a pracovníčok domova na polceste sa mu to podarilo.

Letná škola 

V Domove na polceste vo Varhaňovciach máme deti, ktoré by mali v tomto roku nastúpiť do školy, príp. už opakujú 1. ročník Základnej školy. Ide o tri deti - S. 8 r., ktorá opakuje 1. ročník, M. 6 r., nemá absolvovanú predškolskú prípravu a predpokladáme takisto opakovanie 1. ročníka, Š. 7 r., má odloženú školskú dochádzku.
Tieto deti potrebujú špeciálnu intenzívnu prípravu do školy, inak budú mať veľký problém dokončiť vôbec povinnú školskú dochádzku. Pomocou pedagogiky M. Montessoriovej pri intenzívnej práci počas letných prázdnin 8 týždňov, 5 dní v týždni sa im budú venovať špeciálni pedagňogovia v špecializovanej herni v Domove na polceste. Praktické vyučovanie, zodpovednosť za seba a svoju budúcnosť, trpezlivosť, vnútornú motiváciu a chápanie hraníc sa bude odohrávať pri vyučovaní vonku na farme vo Varhaňovciach. Aktivity vonku v prírode budeme robiť aj s ostatnými deťmi Domova na polceste, pretože tie pôjdu do škôl v nasledujúcich rokoch a v uvedených schopnostiach majú rovnaké rezervy.
Keďže ide o pilotný projekt predškolského vzdelávania, tak deti prejdú psychologickým a špeciálno-pedagogickým vyšetrením v centre Návrat v Prešove na začiatku a na konci projektu, ktorý overí vedomosti, sociálne zručnosti a spôsobilosti, ktoré deti nadobudli počas projektu.
Túto letnú školu by sme chceli vyskúšať ako pilotný program predškolského vzdelávania pre deti z málo podnetného alebo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú problém pri nástupe do školy stíhať zo svojimi spolužiakmi. Po úspešnom otestovaní tohto pilotného predškolského programu by sme ho chceli uviesť do praxe od septembra, príp. októbra 2016.

Ďakujeme spoločnosti ESET za finančnú podporu!

Prírodný ateliérlogo lear

"Nededíme Zem od našich predkov, ale si ju požičiavame od našich detí."  (Antoine de Saint-Exupéry)

 

Cieľom nášho projektu je, aby ľudia v sebe objavili tvorivosť ako zdroj zdravej energie, aby sa využili prírodné a dostupné zdroje a tým chceme zároveň ukázať, že ľudia, ktorí tvoria a produkujú sú zdravší. 

Rôzne vekové kategórie sa budú venovať umeleckým či kreatívnym aktivitám raz do mesiaca - "Prírodný ateliér". Účastníci sa budú navzájom od seba učiť a budú využívať prírodné materiály a zdroje komunity. V rámci ateliéru sa účastíni budú môcť priučiť maľbe na plátno, maľovaniu ihlou a tkaniu. Po osvojení techniky bude vždy výstava vzniknutých diel. 

Komunitu budeme vytvárať z obyvateľov obce Varhaňovce a aj Šarišské Bohdanovce.

Fotky sa nachádzajú v Galérii.

 Záverečnú správu si môžete prečítať tu:

Čítať ďalej...

Strana 1 z 3